ਫਲਸਫਾ

(ਸਫੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

•ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਦ

•ਵਿਚਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ

•ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ

•ਜਮਾਤੀ ਫਲਸਫਾ ਅਤੇ ਸੱਚ

•ਮਕਾਨਕੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ

•ਮਸ਼ੀਨੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ

•ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੋਂ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵੱਲ

•ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ 

•ਦਵੰਦਵਾਦ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ

•ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਘੋਲ਼

•ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ (I)

•ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖ ਪਦਾਰਥਵਾਦ (II)

•ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਘੋਲ਼

•ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਕ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ

•ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਸਬੰਧ

•ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ

•ਵਿਰੋਧਤਾਈ

•ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ

•ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੋਲ਼

ਨਿਖੇਧ ਦਾ ਨਿਖੇਧ 

•ਪੁਰਾਤਨ ਦਵੰਦਵਾਦ

•ਅਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਅਲੋਚਨਾ

•ਯੂਨਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ

•ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ

•ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦਵੰਦਵਾਦ

•ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ

•ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ

•ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ

•ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

•ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ

•ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਢੰਗ

•ਲੁੱਟ, ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ਼

•ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ 1

•ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ 2

•ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ 3

•ਸਾਮਵਾਦ, ਗਿਰਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ

•ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

•ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਖਾਸਾ

•ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

•ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਚ-ਉਸਾਰ

•ਮਾਰਕਸ ਦੇ “ਸਰਮਾਇਆ” ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ

•ਉੱਚ-ਉਸਾਰ ‘ਚ  ਵਿਰੋਧਤਾਈ

•ਜਮਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਕੂਮਤ

•ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਿਚਾਰ

•ਉੱਚ ਉਸਾਰ ਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ

•ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ

•ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੱਕ

•ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ

•ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ; ਜਿਣਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ

•ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਕ ਤਾਕਤਾਂ

•ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ

•ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਉੱਚ-ਉਸਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 1

•ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਉੱਚ-ਉਸਾਰ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ 2

•ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਉੱਚ-ਉਸਾਰ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ 3

•ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ

•ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 1

•ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 2

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

•ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s