‘ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ’ (ਜਾਰਜ ਥਾਮਸਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ )

ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

(ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

•ਜਿਣਸ ਪੈਦਾਵਾਰ 1

•ਜਿਣਸ ਪੈਦਾਵਾਰ 2

•ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਰੀਦਣਾ

•ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤ 

•ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਸਰਮਾਇਆ

•ਪੂਰਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ

•ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ

•ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ

•ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ

•ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ

•ਸਭ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਭ

•ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ 1

•ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ 2

•ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ (ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ)

•ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ (ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ)