ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ •ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੱਛੋਆਣਾ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਉਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ‘ਚ ਜੰਮਆਿ
ਕਊਿਬਾ ‘ਚ ਲਡ਼ਆਿ
ਬੋਲੀਵੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ

ਚੀ ਦੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਭੀਆਂ
ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲਪੀ
ਆਖਦੀ ਹੈ…

ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਸਿਦੀਆਂ

ਆਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੁਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਨਾ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ
ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਤੇ ਵੀ
ਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉੱਸਰਦੀਆਂ ਨੇ
ਅਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਨ੍ਹਿਦੀਆਂ ਨੇ
ਦਰਆਿਵਾਂ ‘ਚ ਲਹੂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਓਥੇ ਚੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਜਿੰਦਗੀ ਜਦ ਤਡ਼ਫਦੀ ਹੈ
ਖੌਫ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਚਿਕਾਰ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ     

”ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 8, 1 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements