‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ)

‘ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ’

(ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ- ਮਹੀਨਾਵਾਰ)

        ਸਾਲ -1 (ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2013)

           ਸਾਲ – 6 (16 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2018)

             ਸਾਲ – 7 (16 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2019)

            ਸਾਲ – 8 (16 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2020)

               ਸਾਲ – 9 (16 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2021)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s